Avebe Kartoffelstärkefabrik Prignitz / Wendland GmbH